سبد خرید
×
حذف از سبد خرید
محصول محصول از سبد خرید حذف شود؟
بله خیر
اخطار!
عدم اتصال به اینترنت
بستن
سبد خرید خالی است
  محصول و خدمات تعداد جمع
0

لیست قیمتردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتتحویلعملیات
110009*6252,000 تومان 2 روز کاری
210009*6252,000 تومان 2 روز کاری
310009*6252,000 تومان 2 روز کاری
410009*6252,000 تومان 2 روز کاری
510006*6170,000 تومان-
610006*9348,000 تومان 4 روز کاری
710009*6348,000 تومان 5 روز کاری
810009*6348,000 تومان 5 روز کاری
910009*6348,000 تومان 5 روز کاری
1010006*6235,000 تومان-
1110009*5182,000 تومان 10 روز کاری
121000هر سانت مربع4,044 تومان 10 روز کاری
13کارت ویزیت p.v.c برفکی ( نیمه شفاف )5009*6420,000 تومان 10 روز کاری
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1تحریر 70 گرم2000هر سانت مربع790 تومان
2تحریر 70 گرم3000هر سانت مربع1,089 تومان
3تحریر 70 گرم4000هر سانت مربع1,425 تومان
4تحریر 80 گرم1000هر سانت مربع530 تومان
5تحریر 80 گرم2000هر سانت مربع900 تومان
6تحریر 80 گرم دورو1000هر سانت مربع770 تومان
7تحریر 80 گرم دورو2000هر سانت مربع1,100 تومان
8تحریر 80 گرم دورو4000هر سانت مربع1,950 تومان
9گلاسه سبک یکرو1000هر سانت مربع790 تومان
10گلاسه سبک یکرو2000هر سانت مربع1,150 تومان
11گلاسه سبک یکرو4000هر سانت مربع2,125 تومان
12گلاسه سبک دورو1000هر سانت مربع870 تومان
13گلاسه سبک دورو2000هر سانت مربع1,570 تومان
14گلاسه سبک دورو4000هر سانت مربع2,499 تومان
15تحریر 70 گرم200021*15248,900 تومان
16تحریر 70 گرم300021*15343,300 تومان
17تحریر 70 گرم400021*15448,900 تومان
18100021*15167,000 تومان
19200021*15283,500 تومان
20100021*15242,600 تومان
21200021*15346,000 تومان
22400021*15614,000 تومان
23100021*15248,900 تومان
24200021*15362,300 تومان
25400021*15669,400 تومان
26100021*15274,100 تومان
27200021*15494,600 تومان
28400021*15787,500 تومان
29تحریر 70 گرم200021*30497,700 تومان
30تحریر 70 گرم300021*30686,700 تومان
31تحریر 70 گرم400021*30897,800 تومان
32100021*30333,900 تومان
33200021*30567,000 تومان
34100021*30485,100 تومان
35200021*30693,000 تومان
36400021*301,228,000 تومان
37100021*30497,700 تومان
38200021*30724,500 تومان
39400021*301,338,800 تومان
40100021*30548,100 تومان
41200021*30989,100 تومان
42400021*301,575,000 تومان
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1گلاسه سبک100021*15274,000 تومان
2گلاسه سبک200021*15494,500 تومان
3گلاسه سبک400021*15787,500 تومان
4گلاسه سبک100021*30548,100 تومان
5گلاسه سبک200021*30989,100 تومان
6گلاسه سبک400021*301,575,000 تومان
7گلاسه سبک100030*421,096,000 تومان
8گلاسه سبک200030*421,978,200 تومان
9گلاسه سبک400030*423,150,000 تومان
10گلاسه سبک1000هر سانت مربع870 تومان
11گلاسه سبک2000هر سانت مربع1,570 تومان
12گلاسه سبک4000هر سانت مربع2,499 تومان
13گلاسه 300 براق100021*15661,500 تومان
14گلاسه 300 براق200021*151,323,000 تومان
15گلاسه 300 براق300021*151,984,500 تومان
16گلاسه 300 براق400021*152,646,000 تومان
17گلاسه 300 براق500021*153,307,500 تومان
18گلاسه 300 براق100021*301,323,000 تومان
19گلاسه 300 براق200021*302,646,000 تومان
20گلاسه 300 براق300021*303,969,000 تومان
21گلاسه 300 براق100030*422,646,000 تومان
22گلاسه 300 براق1000هر سانت مربع2,100 تومان
23گلاسه 300 براق2000هر سانت مربع4,200 تومان
24گلاسه 300 براق3000هر سانت مربع6,300 تومان
25گلاسه 300 براق4000هر سانت مربع8,400 تومان
26گلاسه 300 براق5000هر سانت مربع10,500 تومان
27گلاسه 300 مات100021*15661,500 تومان
28گلاسه 300 مات200021*151,323,000 تومان
29گلاسه 300 مات300021*151,984,500 تومان
30گلاسه 300 مات400021*152,646,000 تومان
31گلاسه 300 مات500021*153,307,500 تومان
32گلاسه 300 مات100021*301,323,000 تومان
33گلاسه 300 مات200021*302,646,000 تومان
34گلاسه 300 مات300021*303,969,000 تومان
35گلاسه 300 مات100030*422,646,000 تومان
36گلاسه 300 مات1000هر سانت مربع2,100 تومان
37گلاسه 300 مات2000هر سانت مربع4,200 تومان
38گلاسه 300 مات3000هر سانت مربع6,300 تومان
39گلاسه 300 مات4000هر سانت مربع8,400 تومان
40گلاسه 300 مات5000هر سانت مربع10,500 تومان
ردیفنام محصولتعدادقیمتعملیات
11000397,000 تومان
22000728,000 تومان
31000559,000 تومان
42000858,000 تومان
51000585,000 تومان
62000891,000 تومان
71000637,000 تومان
820001,164,000 تومان
ردیفنام محصولتعدادقیمتعملیات
11000664,000 تومان
220001,128,000 تومان
31000885,000 تومان
420001,304,000 تومان
51000920,000 تومان
620001,349,000 تومان
71000991,000 تومان
820001,720,000 تومان
ردیفنام محصولتعدادقیمتعملیات
110001,103,000 تومان
220001,920,000 تومان
310001,541,000 تومان
420002,270,000 تومان
510001,611,000 تومان
620002,358,000 تومان
710001,751,000 تومان
820003,093,000 تومان
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
11000هر سانت مربع2,280 تومان
22000 - 168,000 تومان
32000 - 168,000 تومان
42000 - 216,000 تومان
52000 - 216,000 تومان
61000 - 139,000 تومان
71000 - 139,000 تومان
81000 - 174,000 تومان
91000 - 174,000 تومان
101000 - 213,000 تومان
111000 - 213,000 تومان
121000 - 259,000 تومان
131000 - 259,000 تومان
141000 - 309,000 تومان
151000 - 364,000 تومان
ردیفنام محصولتعدادقیمتعملیات
110004,560,000 تومان
220008,060,000 تومان
3300011,409,900 تومان
410003,040,000 تومان
520005,380,000 تومان
630007,650,000 تومان
710004,980,000 تومان
820008,850,000 تومان
9300012,560,100 تومان
1010003,220,000 تومان
1120005,730,000 تومان
1230008,160,000 تومان
1310005,920,000 تومان
14200010,830,000 تومان
15300015,560,100 تومان
1610003,640,000 تومان
1720006,540,000 تومان
1830009,350,000 تومان
1910006,360,000 تومان
20200011,630,000 تومان
21300016,720,000 تومان
2210004,090,000 تومان
2320007,440,000 تومان
24300010,690,000 تومان
2510009,140,000 تومان
26200016,779,900 تومان
27300024,090,100 تومان
2810005,450,000 تومان
2920009,770,000 تومان
30300013,960,000 تومان
31100010,290,000 تومان
32200019,029,900 تومان
33300027,380,100 تومان
3410006,010,000 تومان
35200010,850,000 تومان
36300015,540,100 تومان