سبد خرید
×
حذف از سبد خرید
محصول محصول از سبد خرید حذف شود؟
بله خیر
اخطار!
عدم اتصال به اینترنت
بستن
  محصول و خدمات تعداد جمع
0

لیست قیمتردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتتحویلعملیات
110009*6282,000 تومان 2 روز کاری
210009*6282,000 تومان 2 روز کاری
310009*6282,000 تومان 2 روز کاری
410009*6282,000 تومان 2 روز کاری
510006*6190,000 تومان-
610006*9480,000 تومان 4 روز کاری
710009*6480,000 تومان 5 روز کاری
810009*6480,000 تومان 5 روز کاری
910009*6480,000 تومان 5 روز کاری
1010006*6320,000 تومان-
1110009*5188,000 تومان 10 روز کاری
121000هر سانت مربع4,177 تومان 10 روز کاری
13کارت ویزیت p.v.c برفکی ( نیمه شفاف )5009*6420,000 تومان 10 روز کاری
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1تحریر 70 گرم2000هر سانت مربع800 تومان
2تحریر 70 گرم3000هر سانت مربع1,089 تومان
3تحریر 70 گرم4000هر سانت مربع1,425 تومان
4تحریر 80 گرم1000هر سانت مربع595 تومان
5تحریر 80 گرم2000هر سانت مربع915 تومان
6تحریر 80 گرم دورو1000هر سانت مربع810 تومان
7تحریر 80 گرم دورو2000هر سانت مربع1,180 تومان
8تحریر 80 گرم دورو4000هر سانت مربع1,999 تومان
9گلاسه سبک یکرو1000هر سانت مربع720 تومان
10گلاسه سبک یکرو2000هر سانت مربع1,179 تومان
11گلاسه سبک یکرو4000هر سانت مربع2,179 تومان
12گلاسه سبک دورو1000هر سانت مربع920 تومان
13گلاسه سبک دورو2000هر سانت مربع1,610 تومان
14گلاسه سبک دورو4000هر سانت مربع2,580 تومان
15تحریر 70 گرم200021*15252,000 تومان
16تحریر 70 گرم300021*15343,300 تومان
17تحریر 70 گرم400021*15448,900 تومان
18100021*15187,400 تومان
19200021*15288,200 تومان
20100021*15255,200 تومان
21200021*15371,700 تومان
22400021*15630,000 تومان
23100021*15226,800 تومان
24200021*15371,700 تومان
25400021*15686,700 تومان
26100021*15289,800 تومان
27200021*15507,200 تومان
28400021*15812,700 تومان
29تحریر 70 گرم200021*30504,000 تومان
30تحریر 70 گرم300021*30686,700 تومان
31تحریر 70 گرم400021*30897,800 تومان
32100021*30374,900 تومان
33200021*30576,500 تومان
34100021*30510,300 تومان
35200021*30743,400 تومان
36400021*301,260,000 تومان
37100021*30453,600 تومان
38200021*30743,400 تومان
39400021*301,373,400 تومان
40100021*30579,600 تومان
41200021*301,014,300 تومان
42400021*301,625,400 تومان
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1گلاسه سبک100021*15290,000 تومان
2گلاسه سبک200021*15508,000 تومان
3گلاسه سبک400021*15813,000 تومان
4گلاسه سبک100021*30580,000 تومان
5گلاسه سبک200021*301,015,000 تومان
6گلاسه سبک400021*301,625,000 تومان
7گلاسه سبک100030*421,160,000 تومان
8گلاسه سبک200030*422,028,000 تومان
9گلاسه سبک400030*423,250,000 تومان
10گلاسه سبک1000هر سانت مربع920 تومان
11گلاسه سبک2000هر سانت مربع1,610 تومان
12گلاسه سبک4000هر سانت مربع2,580 تومان
13گلاسه 300 براق100021*15753,000 تومان
14گلاسه 300 براق200021*151,506,000 تومان
15گلاسه 300 براق300021*152,259,000 تومان
16گلاسه 300 براق400021*153,012,000 تومان
17گلاسه 300 براق500021*153,765,000 تومان
18گلاسه 300 براق100021*301,506,000 تومان
19گلاسه 300 براق200021*303,012,000 تومان
20گلاسه 300 براق300021*304,518,000 تومان
21گلاسه 300 براق100030*423,011,000 تومان
22گلاسه 300 براق1000هر سانت مربع2,390 تومان
23گلاسه 300 براق2000هر سانت مربع4,780 تومان
24گلاسه 300 براق3000هر سانت مربع7,170 تومان
25گلاسه 300 براق4000هر سانت مربع9,560 تومان
26گلاسه 300 براق5000هر سانت مربع11,950 تومان
27گلاسه 300 مات100021*15753,000 تومان
28گلاسه 300 مات200021*151,506,000 تومان
29گلاسه 300 مات300021*152,259,000 تومان
30گلاسه 300 مات400021*153,012,000 تومان
31گلاسه 300 مات500021*153,765,000 تومان
32گلاسه 300 مات100021*301,506,000 تومان
33گلاسه 300 مات200021*303,012,000 تومان
34گلاسه 300 مات300021*304,518,000 تومان
35گلاسه 300 مات100030*423,011,000 تومان
36گلاسه 300 مات1000هر سانت مربع2,390 تومان
37گلاسه 300 مات2000هر سانت مربع4,780 تومان
38گلاسه 300 مات3000هر سانت مربع7,170 تومان
39گلاسه 300 مات4000هر سانت مربع9,560 تومان
40گلاسه 300 مات5000هر سانت مربع11,950 تومان
ردیفنام محصولتعدادقیمتعملیات
11000494,000 تومان
22000803,000 تومان
31000623,000 تومان
42000962,000 تومان
51000569,000 تومان
62000962,000 تومان
71000689,000 تومان
820001,220,000 تومان
ردیفنام محصولتعدادقیمتعملیات
11000656,000 تومان
220001,058,000 تومان
31000839,000 تومان
420001,283,000 تومان
51000762,000 تومان
620001,283,000 تومان
71000932,000 تومان
820001,649,000 تومان
ردیفنام محصولتعدادقیمتعملیات
110001,298,000 تومان
220001,993,000 تومان
310001,651,000 تومان
420002,429,000 تومان
510001,503,000 تومان
620002,429,000 تومان
710001,832,000 تومان
820003,136,000 تومان
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
11000هر سانت مربع2,450 تومان
22000 - 134,000 تومان
34000 - 205,000 تومان
46000 - 287,000 تومان
52000 - 146,000 تومان
64000 - 252,000 تومان
76000 - 346,000 تومان
82000 - 187,000 تومان
94000 - 305,000 تومان
106000 - 437,000 تومان
112000 - 202,000 تومان
124000 - 363,000 تومان
136000 - 510,000 تومان
141000 - 163,000 تومان
152000 - 252,000 تومان
164000 - 428,000 تومان
178000 - 784,000 تومان
181000 - 163,000 تومان
192000 - 269,000 تومان
204000 - 499,000 تومان
216000 - 710,000 تومان
221000 - 205,000 تومان
232000 - 328,000 تومان
244000 - 575,000 تومان
256000 - 843,000 تومان
261000 - 205,000 تومان
272000 - 349,000 تومان
284000 - 657,000 تومان
296000 - 946,000 تومان
301000 - 252,000 تومان
312000 - 416,000 تومان
324000 - 746,000 تومان
336000 - 1,098,000 تومان
341000 - 252,000 تومان
352000 - 440,000 تومان
364000 - 840,000 تومان
376000 - 1,216,000 تومان
381000 - 305,000 تومان
392000 - 516,000 تومان
404000 - 940,000 تومان
416000 - 1,389,000 تومان
421000 - 305,000 تومان
432000 - 543,000 تومان
444000 - 1,045,000 تومان
456000 - 1,522,000 تومان
461000 - 363,000 تومان
472000 - 628,000 تومان
484000 - 1,157,000 تومان
496000 - 1,716,000 تومان
501000 - 428,000 تومان
512000 - 751,000 تومان
524000 - 1,398,000 تومان
536000 - 2,077,000 تومان
ردیفنام محصولتعدادقیمتعملیات
110005,410,000 تومان
220009,670,100 تومان
3300013,760,000 تومان
410003,470,000 تومان
520006,240,000 تومان
630008,910,000 تومان
710005,910,000 تومان
8200010,630,000 تومان
9300015,160,000 تومان
1010003,660,000 تومان
1120006,610,000 تومان
1230009,460,000 تومان
1310007,100,000 تومان
14200013,110,000 تومان
15300018,919,900 تومان
1610004,110,000 تومان
1720007,470,000 تومان
18300010,719,900 تومان
1910007,790,000 تومان
20200014,409,900 تومان
21300020,810,100 تومان
2210004,820,000 تومان
2320008,890,000 تومان
24300012,819,900 تومان
25100010,890,000 تومان
26200020,210,100 تومان
27300029,120,100 تومان
2810006,220,000 تومان
29200011,280,000 تومان
30300016,180,100 تومان
31100012,440,000 تومان
32200023,220,000 تومان
33300033,520,100 تومان
3410006,810,000 تومان
35200012,430,000 تومان
36300017,859,900 تومان