سبد خرید
×
حذف از سبد خرید
محصول محصول از سبد خرید حذف شود؟
بله خیر
خرید بعدی
محصول محصول به خرید بعدی اضافه شود؟
بله خیر
خرید بعدی
محصول محصول به سبد خرید اضافه شود؟
بله خیر
اخطار!
عدم اتصال به اینترنت
بستن
  محصول و خدمات تعداد جمع
0
0

لیست قیمتردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتتحویلعملیات
1سلفون براق یکرو سایز متغیر1000هر سانت مربع4,150 تومان 3 روز کاری
2کارت ویزیت سلفون براق یکرو 5*910009*5186,800 تومان 3 روز کاری
3سلفون براق یکرو دورگرد ( طرح لمینت )10009*6230,000 تومان 4 روز کاری
4سلفون براق دورو سایز متغیر1000هر سانت مربع5,700 تومان 4 روز کاری
5کارت ویزیت سلفون براق دورو 5*910009*5256,500 تومان 4 روز کاری
6سلفون براق دورو دورگرد ( طرح لمینت )10009*6315,000 تومان 4 روز کاری
7سلفون مات یکرو سایز متغیر1000هر سانت مربع4,150 تومان 3 روز کاری
8کارت ویزیت سلفون مات یکرو 5*910009*5186,800 تومان 3 روز کاری
9سلفون مات یکرو دورگرد‌ ( طرح لمینت )10009*6230,000 تومان 4 روز کاری
10سلفون مات دورو سایز متغیر1000هر سانت مربع5,700 تومان 4 روز کاری
11کارت ویزیت سلفون مات دورو 5*910009*5256,500 تومان 4 روز کاری
12سلفون مات دورو دورگرد ( طرح لمینت )10009*6315,000 تومان 4 روز کاری
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتتحویلعملیات
1لمینت براق دورگرد ( 2 روزه )10009*6720,000 تومان 2 روز کاری
2لمینت براق (بتیس)10009*6720,000 تومان 2 روز کاری
3لمینت براق (کلود)10009*6720,000 تومان 2 روز کاری
4لمینت براق دورتیز10009*6720,000 تومان 2 روز کاری
5لمینت براق مربع دورگرد10006*6480,000 تومان-
6لمینت مات دورگرد - ( یک هفته )10006*91,050,000 تومان 7 روز کاری
7لمینت مات (بتیس) - یک هفته10009*61,050,000 تومان 7 روز کاری
8لمینت مات (کلود) - یک هفته10009*61,050,000 تومان 7 روز کاری
9لمینت مات دورتیز - یک هفته10009*61,050,000 تومان 7 روز کاری
10لمینت مات مربع دورگرد10006*6700,000 تومان-
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتتحویلعملیات
1تحریر 70 گرم 2000 تایی2000هر سانت مربع2,200 تومان 5 روز کاری
2تحریر 70 گرم 3000 تایی3000هر سانت مربع3,099 تومان 5 روز کاری
3تحریر 70 گرم 5000 تایی5000هر سانت مربع4,200 تومان 10 روز کاری
4تحریر 80 گرم یکرو 1000 تایی1000هر سانت مربع1,650 تومان 3 روز کاری
5تحریر 80 گرم یکرو 2000 تایی2000هر سانت مربع2,400 تومان 5 روز کاری
6تحریر 80 گرم یکرو 5000 تایی5000هر سانت مربع5,500 تومان 10 روز کاری
7تحریر 80 گرم دورو 1000 تایی1000هر سانت مربع2,400 تومان 5 روز کاری
8تحریر 80 گرم دورو 2000 تایی2000هر سانت مربع3,100 تومان 7 روز کاری
9تحریر 80 گرم دورو 5000 تایی5000هر سانت مربع6,050 تومان 10 روز کاری
10گلاسه سبک یکرو 1000 تایی1000هر سانت مربع1,800 تومان 3 روز کاری
11گلاسه سبک یکرو 2000 تایی2000هر سانت مربع2,900 تومان 5 روز کاری
12گلاسه سبک یکرو 5000 تایی5000هر سانت مربع6,200 تومان 10 روز کاری
13گلاسه سبک دورو 1000 تایی1000هر سانت مربع2,500 تومان 5 روز کاری
14گلاسه سبک دورو 2000 تایی2000هر سانت مربع3,700 تومان 5 روز کاری
15گلاسه سبک دورو 5000 تایی5000هر سانت مربع7,000 تومان 10 روز کاری
ردیفنام محصولتعدادقیمتعملیات
1تحریر80 گرم10001,353,000 تومان
2تحریر80 گرم20002,145,000 تومان
3تحریر 80 گرم دورو10001,815,000 تومان
4تحریر 80 گرم دورو20002,590,000 تومان
5گلاسه سبک یکرو10001,455,000 تومان
6گلاسه سبک یکرو20002,470,000 تومان
7گلاسه سبک دورو10001,875,000 تومان
8گلاسه سبک دورو20002,950,000 تومان
ردیفنام محصولتعدادقیمتعملیات
1تحریر80 گرم10001,813,000 تومان
2تحریر80 گرم20002,840,000 تومان
3تحریر80 گرم دورو10002,450,000 تومان
4تحریر80 گرم دورو20003,435,000 تومان
5گلاسه سبک یکرو10001,940,000 تومان
6گلاسه سبک یکرو20003,265,000 تومان
7گلاسه سبک دورو10002,535,000 تومان
8گلاسه سبک دورو20003,945,000 تومان
ردیفنام محصولتعدادقیمتعملیات
1تحریر80 گرم10003,839,000 تومان
2تحریر80 گرم20005,723,000 تومان
3تحریر80 گرم دورو10005,073,000 تومان
4تحریر80 گرم دورو20006,875,000 تومان
5گلاسه سبک یکرو10004,086,000 تومان
6گلاسه سبک یکرو20006,546,000 تومان
7گلاسه سبک دورو10005,238,000 تومان
8گلاسه سبک دورو20007,862,000 تومان
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتتحویلعملیات
1برچسب سایز متغیر1000هر سانت مربع4,800 تومان 4 روز کاری
2برچسب دایره قطر 34000 - 396,000 تومان 6 روز کاری
3برچسب دایره قطر 36000 - 544,000 تومان 6 روز کاری
4برچسب دایره قطر 3.54000 - 480,000 تومان 6 روز کاری
5برچسب دایره قطر 3.56000 - 649,000 تومان 6 روز کاری
6برچسب دایره قطر 44000 - 575,000 تومان 6 روز کاری
7برچسب دایره قطر 46000 - 813,000 تومان 6 روز کاری
8برچسب دایره قطر 4.54000 - 681,000 تومان 6 روز کاری
9برچسب دایره قطر 4.56000 - 945,000 تومان 6 روز کاری
10برچسب دایره قطر 52000 - 480,000 تومان 6 روز کاری
11برچسب دایره قطر 54000 - 797,000 تومان 6 روز کاری
12برچسب دایره قطر 58000 - 1,436,000 تومان 6 روز کاری
13برچسب دایره قطر 5.52000 - 512,000 تومان 6 روز کاری
14برچسب دایره قطر 5.54000 - 924,000 تومان 6 روز کاری
15برچسب دایره قطر 5.56000 - 1,304,000 تومان 6 روز کاری
16برچسب دایره قطر 61000 - 408,000 تومان 6 روز کاری
17برچسب دایره قطر 62000 - 657,000 تومان 6 روز کاری
18برچسب دایره قطر 64000 - 1,156,000 تومان 6 روز کاری
19برچسب دایره قطر 66000 - 1,697,000 تومان 6 روز کاری
20برچسب دایره قطر 6.51000 - 396,000 تومان 6 روز کاری
21برچسب دایره قطر 6.52000 - 654,000 تومان 6 روز کاری
22برچسب دایره قطر 6.54000 - 1,209,000 تومان 6 روز کاری
23برچسب دایره قطر 6.56000 - 1,726,000 تومان 6 روز کاری
24برچسب دایره قطر 71000 - 480,000 تومان 6 روز کاری
25برچسب دایره قطر 72000 - 776,000 تومان 6 روز کاری
26برچسب دایره قطر 74000 - 1,367,000 تومان 6 روز کاری
27برچسب دایره قطر 76000 - 2,001,000 تومان 6 روز کاری
28برچسب دایره قطر 7.51000 - 480,000 تومان 6 روز کاری
29برچسب دایره قطر 7.52000 - 818,000 تومان 6 روز کاری
30برچسب دایره قطر 7.54000 - 1,536,000 تومان 6 روز کاری
31برچسب دایره قطر 7.56000 - 2,212,000 تومان 6 روز کاری
32برچسب دایره قطر 81000 - 575,000 تومان 6 روز کاری
33برچسب دایره قطر 82000 - 955,000 تومان 6 روز کاری
34برچسب دایره قطر 84000 - 1,716,000 تومان 6 روز کاری
35برچسب دایره قطر 86000 - 2,524,000 تومان 6 روز کاری
36برچسب دایره قطر 8.51000 - 575,000 تومان 6 روز کاری
37برچسب دایره قطر 8.52000 - 1,003,000 تومان 6 روز کاری
38برچسب دایره قطر 8.54000 - 1,906,000 تومان 6 روز کاری
39برچسب دایره قطر 8.56000 - 2,761,000 تومان 6 روز کاری
40برچسب دایره قطر 91000 - 681,000 تومان 6 روز کاری
41برچسب دایره قطر 92000 - 1,156,000 تومان 6 روز کاری
42برچسب دایره قطر 94000 - 2,106,000 تومان 6 روز کاری
43برچسب دایره قطر 96000 - 3,110,000 تومان 6 روز کاری
44برچسب دایره قطر 101000 - 797,000 تومان 6 روز کاری
45برچسب دایره قطر 102000 - 1,378,000 تومان 6 روز کاری
46برچسب دایره قطر 104000 - 2,539,000 تومان 6 روز کاری
47برچسب دایره قطر 106000 - 3,759,000 تومان 6 روز کاری